تجهیزات


در این آزمایشگاه، سنتز نمونه ­های پپتیدی درخواستی یا مواد مؤثره داروئی، با روش­ های سنتز دستی و دستگاهی انجام می­شود و همچنین آنالیز و خالص ­سازی پپتیدها و کلیه نمونه های مواد مؤثره داروئی سنتز شده، مطابق با استانداردهای بین ­المللی موجود در فارماکوپه داروئی، انجام می­شود. این آزمایشگاه به دستگاه­ ها و تجهیزات مختلفی مجهز شده که عبارتند از :

دستگاه طیف سنج جرمی

https://kpdorsa.ir/fa/wp-content/uploads/2021/01/ف-700x400.jpg

دستگاه سنتز پپتید

https://kpdorsa.ir/fa/wp-content/uploads/2021/01/q-700x400.jpg

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (تجزیه ای)

https://kpdorsa.ir/fa/wp-content/uploads/2021/01/w-700x400.jpg

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (تجزیه ای)

https://kpdorsa.ir/fa/wp-content/uploads/2021/01/e-700x400.jpg

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (نیمه تهیه ای)

https://kpdorsa.ir/fa/wp-content/uploads/2021/01/r-700x400.jpg

دستگاه خشک کن به کمک انجماد

https://kpdorsa.ir/fa/wp-content/uploads/2021/01/t-700x400.jpg

تماس با ما

کیمیا پژوه درسا