الف) سنتز و آنالیز انواع مواد مؤثره داروئی و پپتیدی:

این مجموعه قادر به سنتز پپتیدهای پیچیده از توالی ­های کوچک تا بزرگ و از مقادیر میلی­ گرم تا سطوح مختلف گرم بوده و امکان اعمال هر نوع تغییر ساده و یا پیچیده در توالی پپتیدی و کنترل کیفی دقیق به روش های مختلف و معتبر وجود دارد.

ب) خدمات مشاوره­ای :

با توجه به نیاز صنایع دارویی به بهینه­ سازی و بروزرسانی روش­ های تولیدی و رفع مشکلات کمی و کیفی، شرکت قابلیت همکاری های متنوع در این خصوص و اراﺋه خدمات مشاوره­ ای را داراست.

ج) انتقال دانش فنی :

ارائه دانش فنی تولید مواد اولیه و محصولات نهایی صنایع دارویی کشور، بالاخص داروهای پپتیدی، یکی از فعالیت های اصلی این شرکت است.

تماس با ما

کیمیا پژوه درسا